IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

OFERTA

TRANSPORT

Posia­da­my wła­sny tabor cią­gni­ków sio­dło­wych z nacze­pa­mi przy­sto­so­wa­ny­mi do prze­wo­zu zróż­ni­co­wa­nych ładun­ków. W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo zarów­no nacze­py stan­dar­do­we - oplan­de­czo­ne oraz wywrot­ki o powierzch­ni zała­dow­czej 65 m³. Posia­da­my rów­nież samo­cho­dy od 3,5 do 6 ton ładow­no­ści wypo­sa­żo­ne w win­dę . Aby spro­stać coraz więk­szym wyma­ga­niom ryn­ku oraz w celu usa­tys­fak­cjo­no­wa­nia naszych Klien­tów sys­te­ma­tycz­nie uno­wo­cze­śnia­my posia­da­ny tabor, posze­rza­my tery­to­rial­ny zasięg dzia­ła­nia i robi­my wszyst­ko, aby cią­gle dosko­na­lić jako­ścio­wo wyko­ny­wa­ne przez nas usłu­gi. Zapew­nia­my w trans­por­cie kra­jo­wym: dosta­wę door to door, opty­mal­ny czas tran­zy­tu i ela­stycz­ne ter­mi­ny dostaw, niż­sze kosz­ty trans­por­tu odby­wa­ją­ce­go się bez prze­ła­dun­ku, ładu­nek zawsze ubez­pie­czo­ny w ramach OC prze­woź­ni­ka oraz dostęp­ność wszyst­kich samo­cho­dów: od 1 do 24 ton ładow­no­ści.

SPEDYCJA

Świad­czy­my usłu­gi spe­dy­cyj­ne w zakre­sie prze­wo­zu prze­sy­łek drob­ni­co­wych i cało­po­jaz­do­wych na obsza­rze całe­go kra­ju. Ofe­ru­je­my inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia trans­por­to­we w opar­ciu o nowo­cze­sną flo­tę pojaz­dów. Dzię­ki temu spe­dy­cja kra­jo­wa za naszym pośred­nic­twem odby­wa się ter­mi­no­wo. Zapew­nia­my tak­że peł­ne bez­pie­czeń­stwo trans­por­to­wa­nych towa­rów. Zaufaj nasze­mu doświad­cze­niu. Nasza fir­ma to gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści usług trans­por­to­wych i spe­cja­li­stycz­na spe­dy­cja.

MAGAZYN

Klien­ci fir­my Impal mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia nie tyl­ko z kom­plek­so­wych usług trans­por­to­wych i spe­dy­cyj­nych, lecz tak­że maga­zy­no­wa­nia towa­rów i ich dys­try­bu­cji. Nasza fir­ma trans­por­to­wa posia­da prze­stron­ny maga­zyn zlo­ka­li­zo­wa­ny w Dol­nej Gru­pie, któ­ry ofe­ru­je­my wszyst­kim naszym Klien­tom i pod­wy­ko­naw­com szu­ka­ją­cym miej­sca do tym­cza­so­we­go prze­cho­wy­wa­nia towa­ru. Pro­po­nu­je­my nie tyl­ko maga­zy­no­wa­nie towa­rów, ale tak­że moż­li­wość ich zała­dun­ku oraz roz­ła­dun­ku. Maga­zyn został wypo­sa­żo­ny w ram­pę wyła­dow­czą, zapew­nia­ją­cą szyb­ki i spraw­ny prze­ła­du­nek nawet dużej ilo­ści towa­ru. Maga­zyn jest ogrze­wa­ny, dzię­ki cze­mu każ­dy z pro­duk­tów jest prze­cho­wy­wa­ny w opty­mal­nych warun­kach, a Klien­ci nie muszą mar­twić się o jego jakość. Towar powie­rzo­ny w maga­zy­nie obję­ty jest poli­sa ubez­pie­cze­nio­wą. Bez­pie­czeń­stwo prze­cho­wy­wa­nych towa­rów zosta­je dodat­ko­wo zapew­nio­ne poprzez trwa­łą i sta­bil­ną kon­struk­cję maga­zy­nu.