IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

O FIRMIE

Fir­ma IMPAL s.c. ist­nie­je na ryn­ku trans­por­to­wym od ponad 20 lat. Dzię­ki doświad­czo­nej, wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadrze, wła­sne­mu tabo­ro­wi samo­cho­dów cię­ża­ro­wych oraz maga­zy­no­wi świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi trans­por­to­wo - spe­dy­cyj­ne na tere­nie kra­ju. Nasza ofer­ta to naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi nie­ustan­nie dosto­so­wy­wa­ne do Pań­stwa potrzeb. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, ugrun­to­wa­na pozy­cja w bran­ży trans­por­to­wej oraz pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga to atry­bu­ty dają­ce naszym klien­tom gwa­ran­cję rze­tel­no­ści fir­my, bez­pie­czeń­stwa powie­rzo­nych ładun­ków, ter­mi­no­wo­ści dostaw oraz naj­wyż­szej jako­ści wyko­na­nia każ­de­go zle­ce­nia. Fir­ma od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia, kła­dąc nacisk na mak­sy­mal­ne zabez­pie­cze­nie powie­rzo­ne­go ładun­ku posia­da ubez­pie­cze­nie Odpo­wie­dzial­no­ści Cywil­nej Prze­woź­ni­ka a trans­port Pań­stwa towa­rów reali­zo­wa­ny jest nowo­cze­snym sprzę­tem samo­cho­do­wym obsłu­gi­wa­nym przez doświad­czo­nych kie­row­ców. Zado­wo­le­nie i zaufa­nie klien­tów oraz sta­ły roz­wój są jed­ny­mi z naszych głów­nych celów, dla­te­go suk­ce­syw­nie posze­rza­my zakres dzia­łal­no­ści. Dzię­ki temu może­my zarów­no trans­por­to­wać i maga­zy­no­wać towa­ry. Cechu­je nas solid­ność oraz poważ­ne i uczci­we podej­ście do klien­ta. Wię­cej o naszej ofer­cie możesz prze­czy­tać tutaj.