IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

Polityka plików cookies

Niniej­sza Poli­ty­ka doty­czą­ca pli­ków cookies odno­si się do stro­ny inter­ne­to­wej impal.pl (dalej: Stro­ny) admi­ni­stro­wa­nej przez IMPAL S.C. KRÓL RYSZARD CHMURA DOROTA z sie­dzi­bą w Dol­nej Gru­pie 46A, 86-134 Dol­na Gru­pa, NIP: 5590004816.

Poprzez uży­wa­nie Stro­ny wyra­żasz zgo­dę na uży­wa­nie pli­ków cookies zgod­nie z niniej­szą Poli­ty­ką pli­ków cookies (dalej: Poli­ty­ka). Jeże­li nie zga­dzasz się na uży­wa­nie przez Stro­nę pli­ków cookies w opi­sa­ny w Poli­ty­ce spo­sób, powi­nie­neś zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki lub zre­zy­gno­wać z użyt­ko­wa­nia Strony.

Czym są pli­ki cookies?

Pli­ki cookies to pli­ki lub czę­ści infor­ma­cji, któ­re mogą być prze­cho­wy­wa­ne na two­im kom­pu­te­rze (lub innym odblo­ko­wa­nym urzą­dze­niu, takim jak tablet lub smart­pho­ne), pod­czas gdy odwie­dzasz Stro­nę. Owo tzw. cia­stecz­ko zazwy­czaj zawie­ra nazwę stro­ny inter­ne­to­wej z któ­rej pocho­dzi, „dłu­gość życia” cia­stecz­ka (to zna­czy czas jego ist­nie­nia) oraz war­tość, któ­rą jest prze­waż­nie przy­pad­ko­wo wyge­ne­ro­wa­ny uni­kal­ny numer.

Do cze­go uży­wa­my pli­ków cookies?

Korzy­sta­nie z pli­ków cookies jest nie­zbęd­ne dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Stro­ny. Pli­ki wyko­rzy­stu­je­my do celów dosto­so­wa­nia tre­ści ser­wi­su do potrzeb użyt­kow­ni­ków m.in. do regio­nu, z któ­re­go łączy się dany inter­nau­ta, do celów sta­ty­stycz­nych i moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści odwie­dzin naszych użyt­kow­ni­ków, jak rów­nież do bada­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia wszyst­kich funk­cji uży­tych na Stro­nie w celu ich cią­głe­go ulep­sza­nia. Pli­ki te mogą być wyko­rzy­sta­ne do okre­śla­nia pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka w celu wyświe­tla­nia dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sie­ci Google.

Nie może­my Cię per­so­nal­nie ziden­ty­fi­ko­wać na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nych w pli­kach cookies.

Jakie­go rodza­ju pli­ków cookies używamy?

Na Stro­nie mogą być uży­wa­ne dwa rodza­je pli­ków cookies – „sesyj­ne” oraz „sta­łe”. Te pierw­sze są tym­cza­so­wy­mi pli­ka­mi cookies, któ­re pozo­sta­ją na two­im urzą­dze­niu aż do opusz­cze­nia Stro­ny. Pli­ki cookies sta­łe pozo­sta­ją na two­im urzą­dze­niu znacz­nie dłu­żej lub do momen­tu kie­dy je manu­al­nie usu­niesz (to jak dłu­go dane cia­stecz­ko pozo­sta­nie na two­im urzą­dze­niu zale­ży od „cza­su życia” tego pli­ku cookies oraz od usta­wień two­jej prze­glą­dar­ki internetowej).

Czy uży­wa­my pli­ków cookies pod­mio­tów trzecich?

Może­my korzy­stać z usług dostaw­ców, któ­rzy tak­że mogą zapi­sy­wać pli­ki cookies w naszym imie­niu, gdy odwie­dzasz Stro­nę. Pozwa­la­ją one im na dostar­cza­nie usług któ­re zapew­nia­ją ci dostaw­cy. Gdy odwie­dzasz Stro­nę możesz otrzy­my­wać pli­ki cookies pocho­dzą­ce od pod­mio­tów trze­cich – ich stron inter­ne­to­wych lub domen (np. od Google). Wię­cej infor­ma­cji na temat tych pli­ków cookies znaj­dziesz na poszcze­gól­nych stro­nach inter­ne­to­wych pod­mio­tów trzecich.

Czy mogę ste­ro­wać pli­ka­mi cookies albo je usunąć?

W więk­szo­ści prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych akcep­ta­cja pli­ków cookies jest usta­wio­na domyśl­nie. Możesz zmie­nić usta­wie­nia tak, aby cia­stecz­ka były blo­ko­wa­ne albo aby alar­mo­wa­no Cię, że są wysy­ła­ne na Two­je urzą­dze­nia. Jest wie­le spo­so­bów na zarzą­dza­nie pli­ka­mi cookies. Pro­si­my, abyś odniósł się do instruk­cji Two­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub wyświe­tlił pomoc, aby dowie­dzieć się jak dosto­so­wy­wać lub zmie­niać usta­wie­nia Two­jej przeglądarki.

Jeże­li zablo­ku­jesz uży­wa­ne przez Stro­nę pli­ki cookies może to wpły­nąć na Two­je doświad­cze­nia na tych ser­wi­sach. Na przy­kład możesz nie być w sta­nie odwie­dzić pew­nych obsza­rów Stro­ny bądź nie otrzy­my­wać sper­so­na­li­zo­wa­nych w zależ­no­ści od Two­je­go regio­nu infor­ma­cji pod­czas ich przeglądania.

Jeże­li uży­wasz róż­nych urzą­dzeń do prze­glą­da­nia Stro­ny (np. kom­pu­te­ra, table­tu czy smart­pho­na) musisz się upew­nić, że każ­da z prze­glą­da­rek na każ­dym z urzą­dzeń jest odpo­wied­nio dopa­so­wa­na do Two­ich preferencji.