IMPAL

Usługi transportowo - spedycyjne

Skontaktuj się z nami
+48 52 330 62 45

Formularz kontaktowy

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych w związ­ku z reali­za­cją zgło­sze­nia. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do prze­two­rze­nia zapy­ta­nia. Zostałem/am poinformowany/a, że przy­słu­gu­je mi pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, moż­li­wo­ści ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest fir­ma Impal s.c. z sie­dzi­bą w Dol­nej Gru­pie 46a.

QUIZ ANTYSPAMOWY: Ile to [wpisz cyfrę]